PROJEKT

„Implementacja najnowoczeœniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych œrodkiem do wzrostu innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu i " Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu."

Działania 1.5 " Rozwój Przedsiębiorczości Na Mazowszu"

Okres Realizacji Projektu: 01.10.2014--31.03.2015

Poziom dofinansowania z EFRR---50%

Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń, na których zostały wdrożone innowacyjne technologie.

Celem generalnym projektu jest poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa